83006-48-8

4-[4-[[3-[(ethylanilino)sulphonyl]-4-methylphenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonic acid